21
مه

نوشته شماره 2

اهداف خود را بزرگ در نظر بگیرید تا در تور مغز شما گیر کنند. برای شکل گرفتن باورها در ذهن، باید اهداف بزرگی داشته باشید. مغز مانند تور عمل می کند. موارد بزرگتر و مهم تر را در خود نگه می دارد. در مغز انسان سیستمی به نام *RAS...

ادامه مطلب