21
مه

نوشته شماره 2

اهداف خود را بزرگ در نظر بگیرید تا در تور مغز شما گیر کنند.
برای شکل گرفتن باورها در ذهن، باید اهداف بزرگی داشته باشید. مغز مانند تور عمل می کند. موارد بزرگتر و مهم تر را در خود نگه می دارد. در مغز انسان سیستمی به نام *RAS وجود دارد. وظیفه  RAS انتخاب و گزینش اطلاعات از دنیای اطراف ما است. با توجه به چیزی که ما می خواهیم و واقعا به آن فکر می کنیم، در این منطقه گیر کرده و به نوعی فیلتر می شوند.
هدفگذاری و توجه به اهداف بسیار اهمیت دارد. نوع نگرش ما و طرز تفکرمان به طرز عجیبی نتایج ما را در زندگی رقم می زنند و می توان گفت که زندگی ما به انتخابهای خودمان بستگی دارد. پس باید برای خودمان اهدافی داشته باشیم و خودمان را ملزم کنیم که به این اهداف دست بیابیم.
شما باید اهدافتان و توجه تان را به کاری معطوف کنید، تا مغزتان روی آنها مثل رادار قفل کند. این نکته اصلی قانون جذب است